KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI PHẦN LAN 2013-2015 PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 10:24

(TỔNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN : 25)

 

SỐ THỨ TỰ

 

HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN

Bầu cử BCH

Đắc cử

vào

BCH

Bầu cử 01

Hội trưởng

%

Đắc cử

Hội

trưởng

Bầu cử 02

Hội phó

%

Đắc cử

Hội phó

 

1

 

Nga Nguyễn-Pakarinen (Porvoo)

 

25/25

 

x

 

90,48

%

 

x

   

2

Dương Thị Tuyết (Espoo)

24/25

x

   

66,66%

x

3

Vũ Thị Mềm (Vantaa)

24/25

x

4,76

%

 

57,14%

x

4

Trần Thủy (Espoo)

24/25

x

   

9,52%

 

5

Phạm Thị Chánh (Porvoo)

24/25

x

       

6

Lê Linh Huệ Lily (Helsinki)

23/25

x

   

9,52%

 

7

Phương Mến (Tampere)

23/25

x

   

4,76%

 

8

Phan Tấn Trung (Pietarsaari)

21/25

x

   

14,28%

 

9

Triệu Vũ Hưng (Helsinki)

21/25

x

       

10

Hoàng Minh Phượng (Vantaa)

20/25

x

   

14,28%

 

11

Trịnh Thúy Nga (Espoo)

20/25

x

       

12

Vũ Thị Thanh Thủy (Espoo)

19/25

x

       

13

Chị Hòa (Turku)

19/25

x

       

14

Huỳnh Minh Dẫu (Helsinki)

18/25

x

       

15

Trần Thị Xuân (Tampere)

18/25

x

   

4,76%

 

16

Bùi Thanh Thúy (Espoo)

16/25

x

       

17

Trần Phước Thành (Tampere)

14/25

x

   

4,76%

 

18

Đinh Anh Toàn (Helsinki)

13/25

x

4,76

%

 

4,76%

 

19

Nguyễn Hữu Minh (Espoo)

13/25

x

   

4,76%

 

20

Phạm Quốc Minh (Helsinki)

13/25

x

       

21

Lưu Lệ Thủy ( Vaasa)

13/25

x

       

22

Nguyễn Minh Hằng (Vaasa)

12/25

x

       

23

Chi Sáu (Trần Thị NHo) (Vantaa)

 

         

24

Đặng Xuân Quang (Helsinki)

 

         

25

Trần Henry (Quý, Pietarsaari)

 

         

26

Hải Yến ( Helsinki)

 

         

27

Anh Sáu (Vantaa)

 

         

28

Đinh Thu Trang (Sinh viên)

 

         

29

Pham Đình Tụng (Jakobstad)

 

         

30

Bùi Ngọc Hoa (Tampere)

 

         

31

Nguyễn Ngọc Thanh (Tampere)

 

         
Cập nhật ngày Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 14:55
 
Điều lệ Hội người Việt tại Phần Lan PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 23 Tháng 5 2013 12:48

Điều lệ Hội người Việt tại Phần Lan

Điều 1- Tất cả người Việt Nam hoặc có gốc Việt Nam cùng với những người có quan hệ gia đình với người Việt Nam đang sinh sống tại Phần Lan khi nhất trí tán thành bản điều lệ nầy đều có thể gia nhập Hội.

Điều 2- Mục đích hoạt động của Hội là:

1 Làm nhịp cầu nối kết giữa những người Việt Nam đang sống tại Phần Lan. Hướng cộng đồng theo lối sống văn minh, trong sáng, đoàn kết, giúp đở lẩn nhau trong đời sống, công tác, nghiệp vụ.

2 Giúp đở hội viên hoà nhập vào xã hội Phần lan và chấp hành tốt theo pháp luật.

3 Tổ chức các ngày sinh hoạt văn hoá, lể hội, thể thao, cắm trại, dã ngoại để gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Giúp thế hệ trẻ tìm hiểu về cội nguồn và trao dồi ngôn ngữ việt.

4 Thực hiện các hoạt động từ thiện và cứu trợ khẩn cấp.

5 Bảo vệ các quyền lợi chính đáng của hội viên và đề xuất những quyền lợi chính đáng khác từ chính quyền sở tại cho cộng đồng Việt Nam.

6 Làm nhịp cầu giao lưu giữa hai nền văn hoá Phần Lan – Việt Nam.

Điều 3- Cơ cấu tổ chức và các quyết định của Hội:

1 Ban chấp hành Hội do hội viên bầu ra trong đại hội toàn quốc theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và tín theo đa số phiếu bầu. Nhiệm kỳ của ban chấp hành là hai năm.

2 Những hội viên được bầu vào ban chấp hành phải là những người có năng lực, nhiệt huyết, có đạo đức và được cộng đồng tin cậy.

3 Khi bầu ban chấp hành thì hội trưởng phải có được trên 50 % phiếu bầu tính theo tổng số phiếu. Trường hợp người có số phiếu bầu cao nhất dưới 50 % tổng số phiếu thì sẽ bỏ phiếu lại giữa hai người có số phiếu cao.

4 Ban chấp hành Hội bao gồm:

-   Hội trưởng                                1 người

-   Hội phó                                     2 – 3 người

-   Thủ quỹ                                     1 người

-   Ủy viên thư ký                           1 người

-   Ủy viên văn nghệ 2 người

-   Ủy viên thông tin  2 người

-   Ủy viên văn hoá, đời sống          2 người

-   Ủy viên thể thao                        2 người

-   Ủy viên cần vụ                           2 người

Ngoài ra Hội sẽ chọn hai thanh tra tài chánh từ các hội viên.

5 Các Hội thành viên, Chi hội tại các địa phương đều hoạt động tư trị nhưng phải tôn trọng điều lệ chung và tôn chỉ của Hội.

6 Đại hội toàn quốc sẽ họp định kỳ hai năm một lần. Đại hội sẽ họp đột xuất khi ban chấp hành quyết định triệu tập hoặc khi có hơn phân nửa hội viên yêu cầu.

7 Đại hội toàn quốc sẽ xác định phương hướng hoạt động cùng các nhiệm vụ chính của Hội trong năm tiếp theo và sẽ giao cho ban chấp hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ nầy.

8 Hội trưởng hoặc khi hội trưởng vắng mặt thì một trong các hội phó sẽ là người điều hành tất cả các cuộc họp của Hội cũng như các hoạt động của Hội.

9 Quyết định của ban chấp hành Hội sẽ có hiệu lực ngay sau khi biểu quyết.

10 Nguyên tắc biểu quyết là tính theo đa số (trên 50 % số thành viên có quyền biểu quyết). Khi số biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết của hội trưởng có tính quyết định.

11 Hội trưởng hoặc hội phó có thể đưa ra dự án tổ chức sinh hoạt hoặc các phương thức phát triển Hội, đề nghị quyết định. Dự án hoặc đề nghị nầy nếu không có cuộc họp để quyết định thì phải gởi cho ban chấp hành hoặc bằng thư hoặc qua e-mail. Trong thời gian một tuần ( 7 ngày) kể từ ngày gởi, các thành viên của ban chấp hành có trách nhiệm trả lời và cho ý kiến bổ sung, nếu thấy cần thiết. Hội trưởng sẽ quyết định sau thời hạn một tuần theo nguyên tắc tính biểu quyết như đã ghi tại điều 3, tiểu mục 10.

12 Ban lảnh đạo Hội gồm hội trưởng và các hội phó có quyền quyết định khi giải quyết các vấn đề thực tế để công việc được trôi chãy. Quyết định của ban lảnh đạo Hội cũng tính theo nguyên tắc biểu quyết trên.

13 Số tiền hội phí hàng năm do ban chấp hành Hội ấn định.

Điều 4- Trách nhiệm của hội viên:

1     Hội viên có trách nhiệm chấp hành những điều lệ và tôn chỉ hoạt động của Hội.

2 Đoàn kết, thân ái với mọi thành viên, không gây chia rẽ, kết bè phái và vu cáo hoặc kích

động tiêu cực trong hoặc ngoài Hội.

Điều 5- Quyền lợi của hội viên:

1 Hội viên có quyền ứng cử vào các cấp của ban chấp hành khi thấy mình có đủ nhiệt tình, năng lực và uy tín.

2 Hội viên được nhận sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

3 Hội viên được hưởng các sự ưu đãi như: miễn phí hoặc giãm phí 50 % trong các chương trình biểu diễn văn hoá, nghệ thuật hoặc các dịch vụ khác do Hội cung cấp.

Điều 6- Đại diện Hội ký tên:

Hội trưởng hoặc khi hội trưởng vắng mặt thì hai trong các hội phó, thư ký, thủ quỹ có quyền

đại diện Hội ký tên vào các  văn thư. Riêng trong các hợp đồng và thoả thuận quan trọng thì

luôn cần có chữ ký của cả hai người.

Điều 7- Phí công tác:

Khi ngân quỹ cho phép, Hội có trách nhiệm thanh toán các phí công tác cho các hội viên khi thực hiện những nhiệm vụ do Hội đề ra như:  Tiền xe/matkakorvaus, phí sinh hoạt/ päiväraha.

Điều 8- Khen thưởng:

Hội viên có đóng góp tích cực trong các công tác của Hội đều được xét khen thưởng dưới các

hình thức sau:

- Tuyên dương trước cộng đồng tại đại hội toàn quốc.

- Được nhận phần thưởng vật chất hoặc quà.

Điều 9- Hội viên vi phạm các nguyên tắc tài chính hoặc lạm dụng trong hoạt động tín dụng như

gian lận, biển thủ v.v.. sẽ chịu trách nhiệm trước Hội và trước Pháp Luật.

Điều 10- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật

1 Hội đồng khen thưởng và kỷ luật do hội trưởng đứng đầu cùng các hội phó, thanh tra và thư ký Hội.

2 Hàng năm, Hội đồng khen thưởng sẽ đề xuất các hình thức khen thưởng cho cá nhân hoặc tập thể theo điều 8.

3 Hội đồng khen thưởng và kỷ luật có chức năng thụ lý và giải quyết các đơn, thư tố cáo, khiếu nại v.v.. để đưa ra biện pháp giải quyết.

4 Hội đồng khen thưởng và kỷ luật không xử lý các thư khiếu nại hoặc tố cáo dưới hình thức nặc danh.

Điều 11- Tài chính

1 Tài chính của Hội được thu từ: hội phí, tài trợ của chính phủ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đóng góp của các nhà tài trợ và các nguồn thu nhập khác.

2 Ban chấp hành Hội có trách nhiệm lập dự toán chi phí cho cả năm, lập dự toán cho từng chương trình trước khi thực hiện và quyết toán mọi chi phí trong năm củ.

3 Tài khoản của Hội phải được ít nhất 2 người trong ban chấp hành đứng tên.

4 Chậm nhất trong vòng 14 ngày các khoản thu trong điều 11 tiểu mục a) phải được công bố và gởi bản quyết toán cho ban lảnh đao.

5 Các khoản chi trên 100 euro hoặc các khoản chi đột xuất phải được thông qua ban lảnh đạo Hội.

6 Ngoài thanh tra tài chánh ra, thủ quỹ không có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu báo cáo, giải trình tình hình ngân sách cho bất cứ cá nhân nào khi chưa có ý kiến của ban lảnh đạo Hội.

Điều 12- Việc đóng hội phí xác nhận tình trạng hợp pháp của hội viên.

Điều 13- Khi hết nhiệm kỳ, ban chấp hành Hội, thủ quỹ và thư ký có trách nhiệm giao lại cho ban chấp hành mới tất cả những tài sản chung, tài liệu, chứng từ sổ sách của Hội.

Điều 14- Khi một thành viên trong ban chấp hành ngưng chức vụ vì bất cứ lý do gì thì phải giao lại cho ban lảnh đạo tất cả những tài sản, tài liệu của Hội do người nầy cất giữ.

Điều 15- Hàng năm, thủ quỹ sẽ bàn giao các hoá đơn cho văn phòng kế toán chuyên nghiệp để lập bản quyết toán cuối năm nộp sang phòng thuế.

Điều 16- Thay đổi điều lệ và giải tán Hội

1 Muốn thay đổi toàn bộ hoặc một phần của điều lệ phải được đại hội toàn quốc thông qua theo đa số 2/3 thành viên có mặt.

2 Việc giải tán Hội và định đoạt tài sản của Hội sau khi giải tán phải do đại hội toàn quốc quyết định theo đa số 2/3 hội viên có mặt.

Điều 17- Bản điều lệ nầy đã được đa số thành viên sáng lập Hội nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.6.2008

 
Ban Chấp Hành Hội Người Việt tại Phần Lan nhiệm kỳ 2013-2015 PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 12:51

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI PHẦN LANNHIỆM KỲ 2013 – 2015

 • Hội trưởng: Nga Nguyễn-Pakarinen (Porvoo)
 • Hội phó thường trực: Dương Thị Tuyết (Espoo)
 • Hội phó thường trực: Vũ Thị Mềm (Vantaa)  
 • Hội phó thường trực: Vũ Hoàng Nam (Espoo)
 •  
 • Thư ký : Trần Thủy (Espoo)
 • Thủ quỹLê Linh Huệ Lily (Helsinki)
 • Vũ Thị Thanh Thủy (Espoo) Thanh tra tài chánh
 • Phạm Thị Chánh (Porvoo) Thanh tra tài chánh
 •  
 • Các ủy viên:
 • Hoàng Minh Phượng (Vantaa)
 • Trịnh Thúy Nga (Espoo)
 • Huỳnh Minh Dẫu (Helsinki)
 • Hải Yến ( Helsinki)
 • Chị Hòa (Turku)
 • Phương Mến (Tampere)
 • Trần Phước Thành(Tampere)
 • Nguyễn Hữu Minh (Espoo)
 • Phan Tấn Trung (Pietarsaari)
 • Bùi Lê Thúy (Espoo)
 • Dinh Anh Toan (Helsinki)
 • Phạm Quốc Minh (Helsinki)
 • Triệu Vũ Hưng (Helsinki)
 • Trần Thị Xuân (Tampere)
 • Lưu Lệ Thủy ( Vaasa)
 • Nguyễn Minh Hằng (Vaasa)
 • Vu Hoang Nam (Helsinki)
 • Phan Hang Nga (Helsinki)
 
 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI PHẦN LAN NHIỆM KỲ 2010 – 2013

 • Hội trưởng: Nga Nguyễn-Pakarinen (Porvoo)
 • Hội phó thường trực: Dương Thị Tuyết (Espoo)
 • Hội phó thường trực: Huỳnh Minh Dẫu (Helsinki)
 • Hội phó thường trực: Đinh Anh Toàn (Helsinki)
 • Hội phó phụ trách khu vực miền bắc: Phan Tấn Trung (Pietarsaari)
 • Hội phó phụ trách khu vực miền tây: Trần Phước Thành (Tampere)
 •  
 • Thư ký : Trần Thủy (Espoo)
 • Thủ quỹ: Lê Linh Huệ Lily (Helsinki)
 •  
 • Các ủy viên:
 • Vũ Thị Mềm (Vantaa) Thanh tra tài chánh
 • Vũ Thị Thanh Thủy (Espoo) Thanh tra tài chánh
 • Phương Mến (Tampere)
 • Phạm Thị Chánh (Porvoo)
 • Nguyễn Hữu Minh (Espoo)
 • Hoàng Minh Phượng (Vantaa)
 • Bùi Lê Thúy (Espoo)
 • Trịnh Thúy Nga (Espoo)
 • Phạm Quốc Minh (Helsinki)
 • Đặng Xuân Quang (Helsinki)
 • Trần Henry (Quý, Pietarsaari)
 • Pham Đình Tụng (Jakobstad)
 • Triệu Vũ Hưng (Helsinki)
 • Đinh Thu Trang (Sinh viên)
 • Chị Hòa (Turku)
 • Trần Thị Xuân (Tampere)
Cập nhật ngày Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 14:04